Snad každý již někdy slyšel o přístroji jménem nivelační přítroj nivelák. Ve své podstatě jde o jednoduchého pomocníka, který umožňuje stanovit rovinu. Vývoj v této oblasti dokládá, že všechny přístroje se zdokonalují a zjednodušují pro jejich uživatele. Všechny přítroje značky SOUTH jsou osazeny kvalitním kompenzátorem, který zaručuje dorovnání obrazu do roviny. Stačí ustavit nivelační přístroj do přibližné roviny a už je nivelační přístroj připraven k použití. NL32 jako všechny nivelační přístroje SOUTH jsou plně kovové přístroje, tedy velmi odolné a seřiditelné nivelační přístroje. Všechny přístroje jsou osazeny skleněnými čočkami, mimochodem pokud někde uslyšíte, že je nějaký nivelační přístroj osazen umělohmotnými, pak se jedná o podivnost. Skleněné čočky jsou mnohem levnější při výrobě a mnohem odolnější v terénu. Jediným rozdílem, které přístroje nabízí je jejich ochraný faktor, podobně jako je to u brýlí. Nivelační přístroje SOUTH patří mezi nejkvalitnější nivelační přístroje z Číny, kde se mimochodem vyrábí asi 99% klasických nivelačních přístrojů. Sestava NL32 je profesionální kompletní nivelační set se skleněnou optikou. Spolehlivý nivelační přístroj vhodný na stavbu většího rozsahu. Zvětšení 32x, přesnost 1,5 mm/km oboustrané nivelace. Nivelační přístroj, stativ i nivelační lať jsou z kvalitní výroby společnosti SOUTH.

Hlavní výhody jsou: vše v jedné sadě a od jednoho výrobce, nivelační přístroj s kvalitní skleněnou optikou, která neoslepne, vodotěsný nivelační přístroj, robustní hliníkový stativ s rovnou hlavou a rychlosvěrami. Možnost opravitelnosti a kalibrace, vyrobeno dle normy ISO 9001, rychlý záruční i pozáruční servis. Dodávaná sada obsahuje nivelační přístroj NL32, hliníkový stativ s rychlosvěrami a 5 m nivelační teleskopickou hliníkovou lať s cm/mm dělením, pouzdro na nivelační lať, libelu a náhradní zarážku k přístroji, návod v českém jazyce.

Firma SOUTH uvádí na trh novou řadu kompenzátorových nivelačních přístrojů NL-XX, které jsou vhodné pro stavebníky, strojaře i geodety. Kvalitní dalekohled se zvětšením 32x poskytuje vynikající a vysoce kontrastní obraz. Přístroj je vybaven vestavěným stabilizátorem zajišťujícím vysokou spolehlivost měření. I přesto, že jsou přístroje NL-XX cenově velmi přijatelné, patří stále mezi přístroje zajišťující vysokou úroveň přesnosti, spolehlivosti a výkonnosti. Tedy vlastnosti, které zákazník od profesionálních výrobků očekává. Dalekohled přístroje poskytuje velmi ostrý, jasný a vzpřímený obraz. Průměr objektivu je 34 až 38mm. Přístroj má velmi krátkou délku zaostření 0,5m, což je vynikající zejména při práci v uzavřených, nebo stísněných prostorách. Rovněž vzduchem tlumený kompenzátor s rozsahem 15? umožňuje velice přesné urovnání záměrné přímky do vodorovné roviny s přesností 0.6. Standardní vybavení dále obsahuje rychlé, snadno ovladatelné a pohodlné dvourychlostní zaostřování, horizontální kruh s gradovým dělením a jemnou horizontální ustanovku bez funkce hrubé ustanovky.

Objednejte si předvedení, které vás nebude stát nic a získáte nový rozměr vašich vědomostí, co vše máte chtít od nivelačních přístrojů nové generace.

Pro přímý vstup k dalším informacím o produktu klikněte ZDE
english
přihlášení Přihlášení
Registrace
Staňte se našimi
fanoušky
Volejte ZDARMA
800 123 228

Domů

Obchodní podmínky

Důležité informace

Obchodní podmínky

Internetové obchodování je velmi jednoduché

Všechna naše pravidla obchodování se řídí Českou legislativou a naším hlavním cílem "Spokojený zákazník". Proto nás neváhejte kdykoli osobně kontaktovat pro vyřízení vašich přání a požadavků i nad rámec níže uvedených podmínek.
S úctou Váš - Aleš Rucký (+420 777 595 346).

1. Základní ustanovení

 • 1.1 Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží (produktů) mezi společností geoobchod, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)
 • 1.2 Kupující může být vyzván k předložení informací o jeho podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu a číslo občanského průkazu u fyzických osob, osvědčení o registraci plátce daně) a ten je povinen tyto údaje uvést bezchybně.

2. Ochrana průmyslových a autorských práv

 • 2.1 Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak.
 • 2.2 Kupujícímu nevznikají autorská práva k softwarovým produktům a není oprávněn do nich nijak zasahovat, kopírovat je anebo jinak je přetvářet.

3. Obchodní dispozice

 • 3.01 Jednotlivé obchody se uzavírají na základě objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
  • obchodní firmu a sídlo kupujícího (místo podnikání)
  • jeho IČ a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH
  • kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku prodávajícího)
  • množství požadovaných kusů produktů
 • 3.02 Na základě řádné objednávky kupujícího vystaví prodávající „potvrzení objednávky“, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Kupující má právo do 3 dnů od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu návrh na změnu objednávky. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů. Prodávající je oprávněn od smlouvy kdykoli odstoupit. Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
 • 3.03 Potvrzení objednávky nelze mezi stranami považovat za přijetí termínu plnění, navrhovaného kupujícím. Termín plnění se sjednává standardně na nejvýše 45 dní ode dne potvrzení objednávky. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat. Při nedodržení sjednaného termínu plnění má kupující právo odstoupit od obchodu sjednaného na základě své objednávky bez dalších sankcí. Cena zboží je garantována 24 hodin od data objednání. S jakoukoli její změnou bude zákazník seznámen před expedicí zboží.
 • 3.04 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu v požadované výši ještě před dodáním produktů. (zálohovou fakturou, proforma fakturou, dobírkou, platební kartou)
 • 3.05 Prodávající nahlásí kupujícímu den zaslání a předpokládaný den doručení včetně konečné ceny včetně dopravného a balného.
 • 3.06 Prodávající je oprávněn vystavit proforma fakturu teprve tehdy, má-li dodávku pro kupujícího již připravenu k expedici, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Produkty jsou rezervovány pro kupujícího k dodání do dne splatnosti proforma faktury. V případě prodlení s placením proforma faktury není prodávající povinen splnit dodávku ve sjednané lhůtě, ale dodá produkty v další přiměřené lhůtě po splacení.
 • 3.07 Jestliže kupující neuhradí proforma fakturu ve lhůtě 20 dní ode dne splatnosti, je prodávající oprávněn považovat objednávku za zrušenou a od tohoto obchodu odstoupit. V tomto případě zašle kupujícímu „oznámení o zrušení objednávky“ a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu (stornovací poplatek) ve výši 10 % z ceny závazně objednaného a neodebraného zboží.
 • 3.08 Prodávající je povinen expedovat dodávku do 3 pracovních dnů z hlavního skladu poté, kdy kupující na základě proforma faktury zaplatí prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu. Za den úhrady je považován den, kdy je peněžní částka připsána na účet prodávajícího. Společně s dodávkou zboží prodávající vystaví a zašle kupujícímu fakturu - daňový doklad.
 • 3.09 Pokud nebude vyzvednuto předem zaplacené zboží se specifikací „osobní odběr“ do 10 dnů od vystavení faktury, případně pokud kupující nezaplatí a nepřevezme objednané zboží s dispozicí „dobírka“, je prodávající oprávněn odstoupit od takové dodávky zboží, a to jednostranným prohlášením o odstoupení doručeným kupujícímu.
 • 3.10 Pokud kupující vystaví objednávku na produkty, které nejsou běžně prodávány, nebo na výjimečně velké množství produktů, bude o tomto obchodním případu sjednána zvláštní dohoda - Kupní smlouva sepsaná dle Obchodního zákona.
 • 3.11 Podmínky ve smyslu článku č. III platí přiměřeně také při účtování služeb a nákladů s nimi spojených (např. dopravné, bankovní poplatky, atp.). Jejich úhradu platí kupující na základě faktury - daňového dokladu.
 • 3.12 Náklady na dopravu zboží ze skladu prodávajícího kupujícímu hradí kupující, pokud se strany nedohodly jinak.
 • 3.13 Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na smlouvou určeném místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. V případě doručování zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (kartónová krabice u balíkových zásilek, strečová fólie u paletových zásilek) nebo originální jedinečná páska nebo u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek. O této skutečnosti je kupující povinen informovat ihned prodávajícího. Kupující je povinen zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je příjemce povinen dané rozdíly uvést na přepravním listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Podpisem soupisky dopravci kupující potvrzuje převzetí všech produktů, které jsou součástí dodávky zboží.
 • 3.14 Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh je v souladu s ustanoveními zákona č.477/2001 Sb., o obalech k dispozici kupujícímu na elektronické adrese prodávajícího www.geoobchod.cz.
 • 3.15 Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, přičemž prohlášení o shodě ve smyslu ust. § 13 tohoto zákona je k dispozici kupujícímu na adrese provozovny prodávajícího.
 • 3.16 Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od data prodeje. Při vrácení zboží bude cena snížena o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.
 • 3.17 Upozornění na skladovou dostupnost - Prosíme klienty, aby si vždy před odesláním objednávky ověřili na naší bezplatné lince zda je zboží skutečně skladem. S ohledem na velký pohyb na e-shopovém portálu, zejména v oblasti repasovaných přístrojů, může být daný produkt dočasně vyprodán. Naši pracovníci Vám sdělí aktuální dostupnost zboží, případně navrhnou adekvátní náhradu s obdobnými parametry.
 • 3.18 Doprava mezníků a dřevěných kolíků je vždy řešena individuálně. Pokud avizujeme cestu Vaším směrem, snažíme se dopravné minimalizovat, případně nechat zdarma. Při zasílání většího množství zásilkovou službou PPL se, s ohledem na větší hmotnost, řídíme platným ceníkem PPL. Volejte prosím p. Marešovou – tel. 777 748 088, která Vám poskytne podrobné informace.

4. Elektronická forma objednávek

 • 4.1 Elektronická forma objednávek se považuje pro kupujícího za závaznou.
 • 4.2 Prostřednictvím elektronického objednávkového systému se objednávka automaticky zanese do systému připraveného prodávajícím. Systém pro příjem objednávek v elektronické podobě je v nepřetržitém provozu.
 • 4.3 Účastníci se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.
 • 4.4 Po odeslání elektronické objednávky obdrží kupující elektronické potvrzení o doručení objednávky a následně i potvrzení objednávky s přesně stanovenou cenou a předběžným termínem dodání.
 • 4.5 Kupující prohlašuje, že zadáním elektronické objednávky je svou objednávkou vázán. Kupující je oprávněn změnit nebo stornovat elektronickou objednávku pouze písemnou formou ve lhůtě 3 dnů od zadání objednávky, a to pouze v případě, že zboží nebylo prodávajícím vyfakturováno.
 • 4.6 Kupující obdrží prostřednictvím elektronického objednávkového systému informaci o evidenci svého požadavku po odeslání objednávky. V potvrzení objednávky prodávající upřesní kupujícímu údaje o názvu zboží, ceně zboží, počtu rezervovaných kusů k okamžitému dodání, způsob dopravy a způsobu platby.
 • 4.7 V případech, kdy prodávající objednávku nepotvrdí elektronickým objednávkovým systémem, je kupující oprávněn opakovat ji klasickými komunikačními prostředky.
 • 4.8 Za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, mohou smluvní strany při uzavírání obchodních případů a uplatňování práv a plnění povinností z těchto vyplývajících používat elektronický podpis.

5. Závěrečná ustanovení

 • 5.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané společností geoobchod, s.r.o., ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto obchodních podmínek jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení.
 • 5.2 Společnost geoobchod, s.r.o. si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejméně jeden měsíc předem, a to zveřejněním na elektronické adrese www.geoobchod.cz.
 • 5.3 Jestliže obchodní partneři (dealeři) společnosti s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek nebudou souhlasit, jsou oprávněni svůj nesouhlas společnosti písemně oznámit ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení nového znění. Pokud nedojde k dohodě o znění sporných ustanovení, mají oba účastníci právo vypovědět stávající smlouvy, a to ve tříměsíční výpovědní lhůtě, která počíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena protistraně.

6. Vrácení zboží a reklamace

 • 6.1 Vrácení zboží je možné a řídí se příslušnými právními předpisy.
  • 6.1.1 Vrácení zboží fyzickou osobou se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
  • 6.1.2 Vrácení zboží právnickou osobou se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění: při reklamaci zboží platí přepravné k prodávajícím kupují. Pokud je záruka uznána, hradí náklady spojené s přepravou ke kupujícímu zpět prodávající. Pokud nebude záruka uznána, hradí dopravné i zpět kupující.
  • 6.1.3 Fyzická osoba je dle Občanského zákoníku oprávněna vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu. Další vrácení zboží je možné po předchozím dojednání.
  • 6.1.4 Právnická osoba je oprávněna vrátit zboží do 3 dnů bez udání důvodu. Další vrácení zboží je možné po předchozím dojednání.
 • 6.2 Odvoz a ekologická likvidace vašich starých přístrojů, přijímačů či příslušenství je pro nás samozřejmostí. Výkup starých a funkčních přístrojů a pomůcek vám také rádi nabídneme. Výkup se řídí smluvními podmínkami, které si obě strany společně odsouhlasí.

© 2012 geoobchod, s.r.o. - všechna práva vyhrazena - podmínky používání

EasyWay Creative