XSERVISNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍJEM ZAKÁZEK DO SERVISU STAVEBNÍCH PŘÍSTROJŮ geoobchod, s.r.o.

I. Obecné podmínky

 • Servis společnosti geoobchod .s r.o., provádí opravy za níže uvedených podmínek. Všechny další či rozdílné podmínky je možné dohodnout pouze písemnou formou v rámci platných právních předpisů ČR.
 • Pokud by některé ustanovení těchto podmínek přestalo platit, platnost ostatních ustanovení tím zůstává nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým, které bude vycházet z těchto podmínek jako celku a bude v souladu s příslušnou platnou právní úpravou.

II. Záruka a záruční opravy

 • Společnosti geoobchod, s.r.o.. poskytuje záruku na dodávané výrobky stavební a měřící přístroje v délce 24 měsíců pokud není u jednotlivých výrobků stanovena v záručním listě záruka delší. U ostatního typu zboží je délka záruční doby stanovena v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, pokud není u jednotlivých výrobků stanovena v záručním listě záruka delší.
 • Záruční opravy se provádějí bezplatně pouze za předpokladu, že záruka je uplatňována na základě prodejního dokladu nebo platného záručního listu společnosti geoobchod.s r.o..
 • Zákazník není oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit údaje zapsané prodejcem do záručního listu nebo jakékoliv údaje přidávat. Pokud toto ustanovení poruší, ztrácí nárok na provedení bezplatné záruční opravy.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mimo vliv výrobce, jako je například násilné působení na výrobek způsobené pádem či nárazem, poškození pískem, vniknutím vody či jiné tekutiny, poškození způsobené vyteklými bateriemi (pokud je zařízení obsahuje) a dále poškození způsobeného nevhodným zacházením v rozporu s návodem k použití. Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobené opravou, demontáží, přestavbou, čištěním či jinými zásahy do výrobku, které nebyly provedeny autorizovanými servisními pracovišti společnosti geoobchod, s.r.o. a na poškození způsobené nevhodným skladováním (při zvláště vysokých teplotách, vysokých vlhkostech, v blízkosti škodlivých chemikálií atd.). Nedodržení těchto podmínek má za následek ztrátu záruky.
 • Ztráta záruky dále nastává v případě, je-li z výrobku, který je opatřen výrobním nebo sériovým číslem produktu toto číslo odstraněno nebo vykazuje-li toto číslo stopy po změně.
 • V rámci záruky lze provést výhradně opravu, případně výměnu výrobku, nikoliv jeho vylepšení proti původnímu stavu.
 • Demontované nahrazené součásti výrobku v rámci záruky se nevracejí a stávají se majetkem společnosti geoobchod, s r.o.
 • Při požadavku na kalibraci přístroje je nutné nejprve provést seřízení přístroje. Částka za seřízení přístroje není součástí ceny za kalibraci. Tato částka je účtována samostatně dle platného ceníku.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu záruční opravy.
 • Náhrada škodlivých následků jakéhokoli druhu vzniklých užíváním přístroje v záruce je vyloučena.

III. Cena za opravu, rozpočet nákladů

 • Cena stanovená při sjednávání opravy je cenou smluvní a cenou předběžnou. Jestliže konečná cena opravy převýší cenu stanovenou při sjednávání opravy o více než 20%, je společnost geoobchod, s.r.o. povinna zaslat zákazníkovi rozpočet na reálnou cenu opravy. Potvrzení rozpočtu musí být písemné, ústní potvrzení se neuznává.
 • Na žádost zákazníka společnost geoobchod, s r.o. vypracuje rozpočet na opravu v každém případě. Jestliže bude taková zakázka vyžádána zpět bez opravy, účtuje se částka odpovídající skutečným nákladům na práci technika posuzujícího rozsah požadované opravy plus příslušná daň jako jednotná částka za identifikaci závady, vypracování rozpočtu a administrativní náklady.
 • Pro některé výrobky jsou stanoveny pevné ceny, které nezávisí na závadě výrobku. Tyto pevné ceny není možno použít v případě poškození vnějšími vlivy jako je například pád, náraz, poškození v důsledku vniknutí tekutiny do přístroje, poškození pískem a další podobná poškození a dále v případě nutnosti výměny celého výrobku. Na vyžádání je možno též na tyto výrobky vypracovat rozpočet na případnou opravu, kdy platí podmínky podle tohoto článku.

IV. Požadavek a provedení opravy

 • Každý požadavek na opravu se potvrzuje písemně. Bez písemného potvrzení souhlasu odpovědným pracovníkem s opravou není společnost geoobchod, s.r.o. povinna opravu provést.
 • Všechny výrobky, jejichž výroba byla ukončena, mohou být opraveny pouze za předpokladu, že budou k dispozici náhradní díly.
 • Společnost geoobchod, s r.o. si vyhrazuje právo prodloužit původně sjednaný termín pro dokončení opravy v případě, že nebudou k dispozici potřebné náhradní díly či v případě zasílání rozpočtu na reálnou cenu opravy.
 • V každém takovém případě je společnost geoobchod, s r.o. povinna informovat zákazníka o novém termínu dokončení opravy.
 • Přístroje se přijímají do opravy zásadně bez baterií či ostatního příslušenství, pokud toto příslušenství není v důsledku charakteru závady přímo servisem vyžádáno. V tomto případě bude tato skutečnost vyznačena na zakázkovém listě s udáním typu a množství předaného příslušenství. Zákazník tyto skutečnosti překontroluje a potvrdí svým podpisem na zakázkovém listu při příjmu do opravy, případné pozdější reklamace ohledně množství či typu předaného příslušenství jsou nepřípustné.
 • Pokud si zákazník u placených oprav výslovně při příjmu do opravy nevyžádá zpět demontované a nahrazené součásti, zůstávají tyto v servisním středisku společnosti geoobchod, s r.o. k následné likvidaci.

V. Příjem zakázek poštou

 • Přístroje k opravě je možno zaslat poštou nebo přepravní společností. V tomto případě je při příjmu vystaven zakázkový list, u nezáručních oprav včetně předběžné odhadní ceny pro provedení opravy. Tento zakázkový list je odeslán na uvedenou emailovou adresu zákazníka. V případě nesouhlasu s výší této předběžné odhadní ceny je třeba toto neprodleně sdělit servisnímu oddělení a zakázka bude vrácena zpět bez opravy a účtováno pouze poštovné a balné.

VI. Záruka po provedené opravě, úschova po opravě

 • Záruční doba na placenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí a vztahuje se pouze na vykonané a vyúčtované práce. Na použité nové náhradní díly se vztahuje záruka 2 roky od instalování do přístroje. V případě instalace akumulátorových baterií, se poskytuje záruka 6 měsíců.
 • Jakmile je zákazníkovi oznámeno písemnou formou, že byla oprava dokončena, je zákazník povinen vyzvednout zakázku do 10ti pracovních dnů od oznámení. Za každý další den nevyzvednutí zakázky je společnost geoobchod, s.r.o. oprávněna účtovat úložné vy výši 7,- kč za každý den prodlení s vyzvednutím plus DPH.
 • Doba uschování po opravě činí tři měsíce. Po uplynutí této doby, při současném prokazatelném informování zákazníka o nutnosti vyzvednutí přístroje z opravy, je společnost geoobchod, s.r.o. oprávněna nevyzvednuté zboží prodat a výtěžek použít na zúčtování nákladů spojených s opravou. Finanční částka získaná za prodej bude po odečtení těchto nákladů poukázána zákazníkovi.
 • Náhrada škody související s vadou výrobku je vyloučena.

VII. Doprava

 • Riziko dopravy přístrojů do opravy nese odesílající zákazník a riziko přepravy opravených přístrojů společnost geoobchod, s r.o.
 • Poškození a ztráty během přepravy se musí ihned hlásit přepravci bez zbytečných odkladů pod ztrátou nároku na náhradu škody.

VIII. Platba

IX. Ochrana osobních údajů

V Praze dne 1.4.2021

Tyto záruční a pozáruční podmínky jsou nedílnou součástí každého servisního protokolu. Podpisem servisního protokolu zákazník vyslovuje souhlas s nimi.

 • Faktury a účtenky za opravy jsou splatné ihned a hradí se při osobním vyzvednutí přístroje hotově. Při zasílání poštou se vyúčtování provádí dobírkou. Výjimky z tohoto pravidla vyžadují písemný souhlas ze strany společnosti geoobchod, s r.o.
 • Při zasílání výrobku přepravními společnostmi je k ceně opravy účtováno poštovné a balné dle přepravního sazebníku.
 • Případné započtení vzájemných pohledávek se řídí platnou právní úpravou. Pokud zákazník nezaplatí účet za opravu a společnosti geoobchod, s r.o. tak vznikne splatná peněžitá pohledávka, může společnost opravený výrobek zadržet až do vyrovnání dluhu zákazníkem.
  • Zákazník souhlasí s tím, aby společnost geoobchod, s r.o. zpracovávala jím sdělené osobní údaje za účelem nabízení obchodu a služeb po dobu neurčitou.

Platební metody